Sut i archebu:
Ar-lein: www.grandpavilion.co.uk
Dros y ffôn: 01656 815995
Yn bersonol: yn Swyddfa Docynnau Pafiliwn y Grand

Taliadau/Ffioedd Trafodion: Mae Awen yn elusen gofrestredig (rhif 1166908), a defnyddir taliadau trafodion i’n helpu i sicrhau’r profiad gorau posibl i gwsmeriaid pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gennym ni. Ni chodir tâl trafodiad ar docynnau a brynir ar-lein. Codir tâl o £2 y trafodyn am docynnau a brynir yn bersonol yn ein swyddfa docynnau neu dros y ffôn, ac eithrio tocynnau sy’n costio £7.50 neu lai. Codir taliad trafodiad am bob archeb, nid pob tocyn. Codir ffioedd ychwanegol am wasanaethau postio.

Consesiynau: Mae consesiynau ar gyfer pobl hŷn, plant dan 16, pobl anabl a’u cymdeithion ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau. Holwch am hynny wrth archebu.

Ad-daliadau: Ni roddir ad-daliadau ac eithrio ar gyfer digwyddiadau sy’n cael eu canslo. Gwiriwch yn ofalus wrth archebu.  Mae’n ddrwg gennym, ni ellir ad-dalu tocynnau oherwydd tywydd garw os bydd y perfformiad yn cael ei gynnal.

Cyfnewid tocynnau: Gellir cyfnewid tocynnau gwreiddiol am docynnau i ddigwyddiad arall neu nodyn credyd hyd at 48 awr yn unig cyn i’r perfformiad ddechrau am ffi o £2. Ni chaiff tocynnau eu cyfnewid ac ni roddir nodiadau credyd ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal.

Ail-argraffu tocynnau: Os ydych chi wedi colli’ch tocyn, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau. Gallwn ail-argraffu’ch tocynnau a byddant yn barod i chi eu casglu 30 munud cyn y perfformiad.

Seddi cadw: Caiff seddi cadw eu rhyddhau fel mater o drefn wedi saith diwrnod calendr os na dderbynnir y taliad. Ni ellir archebu seddi cadw lai nag wythnos cyn perfformiad. (Ac eithrio’r polisi seddi cadw pantomeim.)

Dod â grŵp: Rydym yn croesawu grwpiau o bob maint ac rydym yn cynnig un tocyn am ddim ar gyfer pob 10 tocyn a brynir, e.e. mae’r 11eg tocyn am ddim ac mae’r 22ain tocyn am ddim ac yn y blaen. Gweithredir rhai eithriadau – holwch staff y Swyddfa Docynnau.

Talebau theatr: Rydym ni bellach yn derbyn ac yn gwerthu Talebau Theatr sy’n cynnig anrheg arbennig dros ben i’ch anwylyd, ffrindiau neu deulu. Mae talebau gwerth £20, £10 a £5 ar gael, a derbynnir Talebau Theatr mewn mwy na 240 o theatrau ledled y DU.

Hynt: Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd neu ofalwr personol ac ni chodir ffioedd trafodion ym Mhafiliwn y Grand. I weld manylion theatrau a chanolfannau’r celfyddydau sy’n cymryd rhan yn y cynllun, trowch at www.hynt.co.uk

Digwyddiadau llogi preifat: Caiff y rhain eu marcio â thriongl. Gellir prynu tocynnau ar gyfer y mwyafrif o ddigwyddiadau llogi preifat trwy’r Swyddfa Docynnau, lle mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithredu fel asiant archebu a lleoliad y digwyddiad yn unig. Atgoffir mynychwyr bod yr hyrwyddwr yn derbyn pob cyfrifoldeb am y digwyddiad.

Print marchnata: Mae’r holl fanylion yn gywir ar adeg yr agraffu. Mae’r holl ddigwyddiadau a chastiau’n amodol ar newid.

Cyrraedd yn hwyr: Gwneir pob ymdrech i roi mynediad i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr ond bydd hyn yn ôl disgresiwn y Swyddog Dyletswydd.

Babanod/plant bach: Bydd babanod sy’n cael eu cario (dan ddyflwydd) yn cael mynediad am ddim pan fyddant yn rhannu sedd ag oedolyn.

Polisi Bwyd a Diod: Dim ond bwyd a diod a brynir yn yr adeilad y gellir eu bwyta/yfed yn yr adeilad. Gellir trosglwyddo diodydd a brynir o’r bar i gwpanau/cynwysyddion plastig.  Ni chaniateir dod ag alcohol a brynir y tu allan i’r lleoliad i mewn i’r lleoliad neu’r awditoriwm a chaiff ei atafaelu.

Polisi Ffôn Symudol: Trowch yr holl ffonau symudol i ddistaw/diffoddwch hwy wrth fynd i mewn i’r awditoriwm – er mwyn i bob mynychwr allu mwynhau’r perfformiad heb amhariadau.

Polisi Ffotograffiaeth: Gwaherddir tynnu lluniau, cipio delweddau neu ddefnyddio unrhyw ddyfeisiau recordio gan gynnwys ffonau symudol yn ystod unrhyw berfformiad. Gofynnir i gwsmeriaid sy’n ceisio tynnu lluniau dro ar ôl tro adael.