Nôl I Awen
aaa

Ffioedd Archebu

Mae Awen yn elusen gofrestredig (rhif 1166908), a defnyddir taliadau trafodion i’n helpu i sicrhau’r profiad gorau posibl i gwsmeriaid pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gennym ni. Ni chodir tâl trafodiad ar docynnau a brynir ar-lein. Codir tâl o £2 y trafodyn am docynnau a brynir yn bersonol yn ein swyddfa docynnau neu dros y ffôn, ac eithrio tocynnau sy’n costio £7.50 neu lai. Mae’r taliad trafodiad yn gymwys ar gyfer pob archeb nid pob tocyn. Bydd ffioedd ychwanegol yn gymwys i wasanaethau postio.

Seddi cadw

Caiff seddi cadw eu rhyddhau fel mater o dreffn wedi saith diwrnod calendr os na dderbynnir y taliad. Ni ellir archebu seddi cadw lai nag un wythnos cyn perfformiad. (Ac eithrio’r polisi seddi cadw pantomeim.)

Ad-daliadau

Ni roddir ad-daliadau ac eithrio ar gyfer digwyddiadau sy’n cael eu canslo. Gwiriwch yn ofalus wrth archebu.

Consesiynau

Mae consesiynau ar gyfer pobl hŷn, plant dan 16, pobl anabl a’u cymdeithion ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau. Ymholwch wrth archebu.

Cyraeddiadau hwyr

Gwneir pob ymdrech i roi mynediad i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr ond bydd hyn yn ôl disgresiwn y Swyddog Dyletswydd.

Dewch â grwp

Rydyn ni’n croesawu grwpiau o bob maint ac os prynwch chi 10 tocyn neu fwy, mae’r trefnydd yn cael mynediad am ddim. Mae rhai eithriadau’n gymwys – gwiriwch gyda staff y Swyddfa Docynnau.

Babanod/plant bach

Mae babanod sy’n cael eu cario (dan ddwy flwydd oed) yn cael mynediad am ddim pan ydyn nhw’n rhannu sedd ag oedolyn.

Digwyddiadau llogi preifat

Nodir y rhain â trinagle. Gellir prynu tocynnau am y mwyafrif o ddigwyddiadau llogi preifat trwy’r Swyddfa Docynnau, lle mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn

gweithredu’n unigol fel asiant archebu a lleoliad y digwyddiad. Atgoffir mynychwyr bod yr hyrwyddwr yn derbyn pob cyfrifoldeb am y digwyddiad.

Diogelu data

Cofrestrir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth ac mae wedi’i hymrwymo i gynnal y Ddeddf Diogelu Data. Os ydych chi eisiau cael eich tynnu oddi ar ein rhestr bostio, e-bostiwch serina.williams@awen-wales.com

Talebau theatre

Rydyn ni nawr yn derbyn a gwerthu Talebau Theatr sy’n gwneud anrheg wir arbennig i’ch anwylyd, ffrindiau neu deulu. Ar gael mewn dosbarthiadau o £20, £10 a £5, derbynnir Talebau Theatr mewn mwy na 240 o theatrau ledled y DU.

Hawlfraint

© Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

Mae Awen yn ymrwymedig i sicrhau bod eich ymweliad â’r theatr mor gysurus a dymunol â phosibl. I osgoi siomedigaeth, rhowch wybod i’n staff Swyddfa Docynnau am unrhyw ofynion arbennig wrth archebu.