Ynglŷn Pafiliwn y Grand


Agorwyd Pafiliwn y Grand yn 1932 a mae’n hysbys am ei gromen wythonglog ar lan y môr ym Mhorthcawl. Wedi’i fwriadau’n wreiddiol fel Palm Court [Cwrt Palmwydd] ar gyfer cynnal dawnsfeydd te, dawnsfeydd mawr a digwyddiadau sifig, mae’r Pafiliwn yn lleoliad aml-bwrpas, yn cynnal amrywiaeth mawr o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys theatr fyw, cyngherddau, dawnsfeydd ystafell ddawnsio, cynadleddau, dawnsfeydd eraill, ac yn diweddu yn y pantomeim Nadolig byth-boblogaidd.

Hefyd mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad hyblyg ac unigryw ar gyfer cynadleddau, yn cynnal llawer o gynadleddau a chyfarfodydd corfforaethol ac elusennol, a mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer seremonïau priodasau sifil, derbyniadau a phartïon.

Rhedir Pafiliwn y Grand gan dîm wedi’i ymroddi i sicrhau bod eich ymweliad yn un cofiadwy. Edrychwch ar Beth sydd Ymlaen a daliwch i fynychu i gael eich ysbrydoli gan y celfyddydau a phrofi ias theatr fyw.

Mae ymwelwyr â chaffi bar Pafiliwn y Grand yn mwynhau golygfeydd panoramig tua’r de ar draws Môr Hafren. Mae’r caffi bar yn cynnal ei gyfres ei hunan o ddigwyddiadau yn cynnwys jazz, anerchiadau

Ein hanes


Pafiliwn y Grand yw ‘Trysor’ Porthcawl. Pan gafodd ei adeiladu a’i agor yn 1932, ystyriwyd mai modernedd oedd prif nodwedd ei bensaernïaeth. Y nodwedd fwyaf arwyddocaol oedd y gromen goncrid wythonglog fawr yn union ar ben y prif awditoriwm a’r neuadd gyngerdd. Yn adeilad rhestredig Gradd II ers 1998, mae’r gromen yn enghraifft glasurol o’r defnydd cynnar o goncrid fferrus (Ferrocrete) ym maes adeiladu.

Ym 1957 fe wnaeth gwaharddiad ar deithio gan Lywodraeth yr UD atal Paul Robeson yr actor, canwr ac arweinydd enwog y Mudiad Hawliau Dynol rhag ymddangos yn bersonol yn Eisteddfod Glowyr Porthcawl, fodd bynnag fe wnaeth e berfformio’n fyw trwy gysylltiad trawsatlantig dwy-ffordd a drefnwyd yn gyfrinachol, lle gwefreiddiodd gynulleidfa gapasiti â’i ganu. Yn 2007, fe wnaeth Pafiliwn y Grand ddathlu’r digwyddiad pwysig hwn gyda chyngerdd arbennig iawn yn cynnwys Syr Willard White.

Dros y blynyddoedd me Pafiliwn y Grand wedi bod yn fagned ar gyfer adloniant a mae wedi denu lliaws o artistiaid a sioeau adnabyddus i’r ddrysau. Yn nyddiau’r bandiau mawr, fe wnaeth cerddorfeydd enwog berfformio i lawr dawnsio dan sang a fe wnaeth sawl egin ramant ddatblygu’n briodas hirdymor. Mae wedi bod yn gartref i gyngherddau, datganiadau, operetâu, bale, cystadleuthau paffio a reslo, cynadleddau, cystadleuthau talent, cystadleuthau harddwch, pantomeimiau, sioeau haf a’r holl bwysig Eisteddfod y Glowyr.

Gyda diolchiadau i Keith E Morgan am ei ganiatâd i ddefnyddio’r darn hwn o’i lyfr ‘The Grand Pavilion Porthcawl’. Mae copïau ar gael i’w prynu gan y Swyddfa Docynnau a gwerthwyr eraill o lyfrau.


Screen Shot 2016-09-01 at 16.19.02