Alla i ddim canfod y digwyddiad dw i’n chwilio amdano?
Ydych chi ar y wefan gywir? Ar gyfer theatr Pafiliwn y Grand trowch at www.grandpavilion.co.uk

Dw i’n cael problemau wrth archebu ar-lein, beth ddylwn i ei wneud?
Anfonwch e-bost at box.office@awen-wales.com gan nodi natur eich problem archebu. Lle mae’n bosibl cynhwyswch fanylion y ddyfais a’r porwr rydych chi’n ei ddefnyddio. Fel arall, gallwch ffonio’r Swyddfa Docynnau yn ystod eu horiau agor 01656 815995.

Oes gennych chi Wi-Fi?
Mae gennym Y Cwmwl, mae’n Wi-Fi cyhoeddus am ddim sydd wedi’i leoli ym mhob rhan o’r lleoliad.

Alla i gael ad-daliad ar fy nhocynnau?
Nid ydym yn cynnig ad-daliadau ar docynnau ac eithrio yn achos perfformiad a ganslwyd. [gweler y telerau a’r amodau llawn]

Alla i gyfnewid fy nhocynnau am berfformiad arall?
Gellir cyfnewid tocynnau gwreiddiol am docynnau i ddigwyddiad arall neu am nodyn credyd hyd at 48 awr yn unig cyn i’r perfformiad ddechrau am ffi o £2. Ni chaiff tocynnau eu cyfnewid ac ni roddir nodiadau credyd ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal.

Alla i roi fy nhocynnau i rywun arall os na alla i fynychu?
Gallwch roi eich tocynnau i ffrind neu deulu os na allwch fynychu. Os yw’ch tocynnau yn cael eu cadw yn y Swyddfa Docynnau, bydd yn rhaid i’r sawl sy’n eu defnyddio allu nodi eich manylion er mwyn gallu casglu eich tocynnau.

Dw i wedi colli fy nhocynnau, beth alla i ei wneud?
Os ydych chi wedi colli’ch tocynnau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau. Gallwn ail-argraffu’ch tocynnau a byddant yn barod i chi eu casglu 30 munud cyn y perfformiad.

Sut alla i symud seddau os ydw i eisoes wedi archebu?
I symud seddau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01656 815995. Codir tâl o £2 y trafodyn.

A oes unrhyw Daliadau/Ffioedd am Drafodion?
Mae Awen yn elusen gofrestredig (rhif 1166908), a defnyddir taliadau trafodion i’n helpu i sicrhau’r profiad gorau posibl i gwsmeriaid pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gennym ni. Ni chodir tâl trafodyn wrth brynu tocynnau ar-lein. Codir tâl o £2 y trafodyn am docynnau a brynir yn bersonol yn ein swyddfa docynnau neu dros y ffôn, ac eithrio tocynnau sy’n costio £7.50 neu lai. Codir taliad trafodyn am bob archeb, nid pob tocyn. Bydd ffioedd ychwanegol yn gymwys i wasanaethau postio.

Alla i ddefnyddio Tocynnau Theatr Cenedlaethol?
Rydym yn derbyn Tocynnau Theatr Cenedlaethol yn achos sioeau penodol ond mae’n rhaid eu cyfnewid trwy’r Swyddfa Docynnau.

Ble mae’r seddau gorau?
Nid oes colofnau na phileri yn ein hawditoriwm, felly gellir gweld yn dda o’r rhan fwyaf o’n seddau.

Mae arna i angen lle ychwanegol ar gyfer fy nghoesau, ble ddylwn i eistedd?
Mae gan ein rhes flaen le lletach o’u blaenau ac mae seddau sydd ar ben eil yn darparu lle ychwanegol ar gyfer coesau.

Pwy sy’n cyfrif fel Consesiwn?
Mae consesiynau ar gyfer pobl hŷn, plant dan 16, pobl anabl a’u cymdeithion. Mae’r rhain ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol; holwch wrth archebu.

Pam na fydd eich gwefan yn gadael i mi adael sedd sengl?
Mae ein system Swyddfa Docynnau wedi’i chynllunio i beidio â chaniatáu i seddau sengl gael eu gadael nes cyrraedd capasiti penodol – felly byddem yn gofyn i chi ddewis seddau eraill. Os oes arnoch chi angen tocynnau a fydd yn gadael sedd sengl am resymau mynediad, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01656 815995.

Sut alla i archebu lle ar gyfer cadair olwyn ar-lein?
Oherwydd gofynion mynediad penodol ar gyfer mannau cadeiriau olwyn, nid yw’r seddau hyn ar gael i’w prynu ar-lein. I archebu lle ar gyfer cadair olwyn, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01656 815995.

Beth yw Arbedwr Teulu?
Lle mae’n gymwys, gall Arbedwr Teulu gynnwys dau oedolyn a dau blentyn neu un oedolyn a thri phlentyn. Ar y rhan fwyaf o achlysuron, mae hyn yn rhatach na phrynu tocynnau ar gyfer oedolion/plant unigol.

Pa oedran sy’n gymwys i gael tocyn Plentyn?
Mae angen tocyn plentyn ar blant sy’n ddwy oed neu’n hŷn ar gyfer pob perfformiad. Mae pris tocyn plentyn yn berthnasol i unrhyw un hyd at 16 oed. Byddai’r sawl sydd dros 16 oed sy’n dal mewn addysg amser llawn yn gymwys i gael tocyn consesiwn lle mae’n gymwys.

Beth yw tocyn Babanod ar Fraich Rhiant?
Lle mae’n gymwys, mae tocyn Babanod ar Fraich Rhiant yn docyn am ddim sy’n caniatáu i blentyn dan 2 oed eistedd ar lin rhiant. Sylwer os hoffech i’ch plentyn bach gael ei sedd ei hun, mae’n rhaid prynu tocyn plentyn.

Ble alla i weld y cynllun eistedd?
Mae’r seddau wedi’u neilltuo ar gyfer y rhan fwyaf o’n digwyddiadau ac mae’r cynllun eistedd ar gael ar ein gwefan wrth glicio i weld manylion y digwyddiad penodol hwnnw. Nid yw rhai o’n digwyddiadau yn nrws y llwyfan yn cael eu neilltuo ac nid oes ganddynt gynllun eistedd. Trowch at www.grandpavilion.co.uk i weld manylion digwyddiadau.

Oes gennych chi gyfleusterau i newid babanod?
Mae gan ein toiled i bobl anabl gyfleusterau i newid babanod.

Oes gennych chi glustogau hybu?
Mae clustogau hybu ar gael o’r swyddfa docynnau a chaiff y rhain eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Dw i’n drwm fy nghlyw, oes gennych chi system clywed â chymorth?
Mae gan awditoriwm Theatr Pafiliwn y Grand system ddolen clyw isgoch. I ddefnyddio’r system, gosodwch eich teclyn clywed i osodiad T.

Dw i’n defnyddio cadair olwyn, sut allai gyrchu’ch cyfleusterau?
Mae cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn cynnwys mynedfa â ramp a mynediad gwastad i’r awditoriwm, y swyddfa docynnau, caffi bar a thoiled hygyrch. Sicrhewch eich bod yn hysbysu’r Swyddfa Docynnau am eich anghenion wrth archebu – byddwn ni’n hapus i’ch cynorthwyo.

Pam na alla i dynnu lluniau/recordio fideo yn yr awditoriwm?
Oni bai eich bod yn cael eich gwahodd i dynnu lluniau/recordio fideo gofynnwn i chi beidio â defnyddio unrhyw fath o offer recordio yn yr awditoriwm. Mae hyn oherwydd hawlfraint cynyrchiadau a gall methu â chydymffurfio arwain at ofyn i chi adael yr awditoriwm.

Alla i fynd â diod o’r bar i’r awditoriwm?
Dim ond bwyd a diod a brynir yn yr adeilad y gellir eu bwyta/yfed yn yr adeilad. Gellir trosglwyddo diodydd a brynir o’r bar i gwpanau/cynwysyddion plastig ar gyfer sioeau penodol. Ni chaniateir dod ag alcohol a brynir y tu allan i’r lleoliad i mewn i’r lleoliad neu’r awditoriwm a chaiff ei atafaelu.

Ble ddylwn i storio fy nghadair wthio pan fydda i’n mynd i mewn i’r awditoriwm?
I gael lle i gadw’ch cadair wthio, holwch aelod o’n staff blaen y tŷ.

Sut alla i drefnu i’m sioe gael ei chyflwyno yn Theatr Pafiliwn y Grand?
Ar gyfer ymholiadau rhaglennu, cysylltwch â’n Rheolwr Rhaglennu, Nicola Edwards, drwy nicola.edwards@awen-wales.com

Sut alla i logi lle yn Theatr Pafiliwn y Grand?
Ar gyfer pob ymholiad ynghylch llogi, anfonwch e-bost at kelly.oneill@awen-wales.com

Hoffwn i weithio yn Theatr Pafiliwn y Grand, alla i anfon fy CV?
Rhestrir pob swydd wag ar ein tudalen Gweithio Gyda Ni . Yma fe gewch wybodaeth am sut i wneud cais.

Pryd fydd y llyfryn tymhorol nesaf ar gael?
Cyhoeddir ein llyfrynnau tymhorol ddwywaith y flwyddyn ond mae gennym ddyddiad ar werth misol ar gyfer sioeau newydd – gwnewch yn siŵr eich bod wedi ymuno â’n rhestr e-bostio yn www.grandpavilion.co.uk i fod ymhlith y cyntaf i ganfod rhagor.

Alla i gael rhai tocynnau Pafiliwn y Grand ar gyfer fy nigwyddiad elusennol?
Rhaid anfon pob cais ynghylch elusennau yn ysgrifenedig (ar bapur pennawd neu lythyr eglurhaol os yn bosibl) at: Serina Williams, Pafiliwn y Grand, Y Promenâd, Porthcawl, CF36 3YW