Back To News

Folk Tales of Wales – Hu Gadarn, the Oxen and the Afanc

Hu Gadarn was the first King of the Britons and taught them how to plough fields and created songs to strengthen memory.
Shortly after he became king, a series of floods kept destroying the homes and fields of the people living on the banks of the River Conwy.
These floods were created by a beast called the Afanc which was said to be part beaver and part crocodile.
It lived in the nearby lake, Llyn-yr-Afanc. The villagers asked Hu to help them defeat the Afanc.

The King brought his long-horned oxen which were the strongest in all of Wales and managed to drag the Afanc out of the water, dragging it up to the top of Yr Wyddfa (Mount Snowdon).
The oxen struggled so hard to pull the monster up the mountain that one of their eyes popped out and from the tears, created a new lake called Pwll Llygad yr Ych which means Pool of the Ox’s Eye.
When they reached the summit of the mountain, Hu Gadarn released the rope and the Afanc leaped into its new home of Llyn Glaslyn (Lake of the Blue Spring) where it is trapped for all time.

Hu Gadarn, yr Ychen a’r Afanc

Hu Gadarn oedd Brenin cyntaf y Brythoniaid ac ef a’u dysgodd sut i aredig caeau ac fe greodd ganeuon i gryfhau’r cof.
Yn fuan ar ôl iddo ddod yn frenin, fe ddinistriwyd cartrefi a chaeau’r bobl a oedd yn byw ar lannau Afon Conwy gan gyfres o lifogydd.
Roedd y llifogydd hyn wedi’u creu gan fwystfil o’r enw Yr Afanc y dywedwyd ei fod yn hanner afanc ac yn hanner crocodeil.
Roedd yn byw yn y llyn cyfagos, Llyn yr Afanc. Gofynnodd y pentrefwyr i Hu eu helpu i drechu’r Afanc.

Daeth y Brenin â’i ychen hirgorn a oedd y cryfaf yng Nghymru gyfan a llwyddodd i lusgo’r Afanc allan o’r dŵr, gan ei lusgo i fyny i gopa’r Wyddfa.
Roedd yr ychen yn ei chael hi mor anodd tynnu’r anghenfil i fyny’r mynydd fel bod llygad un ohonynt wedi disgyn allan ac o’r dagrau, crëwyd llyn newydd o’r enw Pwll Llygad yr Ych.
Ar ôl ydynt gyrraedd copa’r mynydd, rhyddhaodd Hu Gadarn y rhaff a neidiodd yr Afanc i’w gartref newydd yn Llyn Glaslyn lle y mae wedi’i gaethiwo am byth.